حق بیمه تولیدی بیمه "ما" در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ با ۹۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به حدود  ۹۳۳ میلیارد تومان رسیده است.

بنا به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه "ما"، حجم حق بیمه‌های تولیدی بیمه "ما" با 95 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۹۳۳۰ میلیارد ریال رسیده است که بیشترین میزان رشد، مربوط به بیمه های آتش سوزی با ۱۸۶ درصد، بیمه های باربری با ۱۱۵ درصد و بیمه های مهندسی با ۱۱۴ درصد میباشد.

همچنین بر اساس این گزارش،  تعداد بیمه‌نامه ‌های صادر شده در این مدت نیز با ۶۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال قبل۶۹۶  هزار فقره بود که در این میان بیمه های آتش سوزی بیمه "ما" با تعداد صدوری نزدیک به ۴۲۸ هزار فقره بیمه نامه، بیشترین فروش  و نسبت به عملکرد سال گذشته این رشته بیمه ای ۱۳۲ درصد رشد داشته است.

0 پیام

پیام خود را برای ما ارسال نمایید. انصراف