به استناد صورت های مالی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ ، میزان سود هرسهم شرکت بیمه ما با مبلغی معادل ۳۳۶ ریال تحقق یافت که نسبت به مدت مشابه در سال قبل صد درصد رشد داشته  است  که این مساله به علت افزایش فروش و بهره برداری مناسب از  منابع سرمایه گذاری در این شرکت بوده است.  .                                                                                                                                                                      طبق این گزارش، حق بیمه تولیدی شرکت بیمه "ما" نیز نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۷۰ درصد رشد داشته است.

جزئیات سود بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ما

همچنین آمار منتشر شده حاکی از آن است که در سه ماه گذشته  با بهره گیری از مدیریت ریسک مطلوب و ترکیب بهینه پرتفوی ، برنامه های پیش بینی شده شرکت بیمه ما سال ۱۴۰۰ محقق شده است .

0 پیام

پیام خود را برای ما ارسال نمایید. انصراف